Nyheter

Just nu finns stora möjligheter att få medel från Klimatklivet, ett investeringsstöd för investeringar/åtgärder som minskar växthusgasutsläpp på lo

Energimyndigheten har tagit fram en guide för energieffektivisering.

Den 16 augusti arrangerades ett samverkansmöte med deltagare från bland annat Sweship Energhy på DNV GLs kontor i Oslo.

Välkomna till workshop för befäl, lotsar och rederipersonal för ökad energieffektivisering!

Energimyndigheten har i uppdrag att samordna omställningen till fossilfri transportsektor, med stöd av Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanal

Från den 1 januari 2018 ska alla fartyg överstigande 5000 grosston på resor till eller från hamnar inom EU mäta, rapportera oc

Redan vid etablerignen av Sweship Energys nätverk lyftes mätning och analys av mätdata som ett prioriterat samarbetsområde.

Den 7 mars arrangerade Sweship Energy och Föreningen Svensk Sjöfart en heldag med fokus på energieffektiva lösningar och leverantörer.

Svensk Sjöfarts medlemmar inbjuds till ett medlemsmöte med fokus på energieffektiva lösningar. Mötet samarrangeras med Sweship Energy.

Under 2016 har svensk rederinäring tagit ett unikt steg för att i samverkan nå en mer energieffektiv fartygsdrift genom bildandet av ett nätverk dä

Den 1-2 december genomfördes årets tredje workshop för befäl, lotsar och rederipersonal för ökad energieffektivisering.

Ett prioriterat område som Sweship Energy identifierat är metoder för energikartläggning och ett pågående samverkansprojekt adresserar frågan.

Allt arbete inom Sweship Energy utgår från syftet: att stärka svenska rederiers konkurrenskraft och förmåga att nå en lönsam nollvision genom att k

Sidor