Nyheter

Inom svensk rederinäring finns vilja, kompetens och intresse för att nå ökad energieffektivisering och med detta som utgångspunkt har diskussioner med akademi och samhälle förts om hur arbetet bäst organiseras för att leda till mesta möjliga samhällsnytta. Nu har Energimyndigheten gett i uppdrag att etablera ett innovationskluster med fokus på energieffektivisering inom rederinäringen arbetet inom Sweship Energy växlas upp till nästa nivå.
Innovationskluster är ett begrepp som definierats av EU som en struktur eller organiserad gruppering av oberoende parter avsedda för att stimulera innovativ verksamhet genom intensiv samverkan. Inom innovationsklustret kan bland annat företag, organisationer, samhällsaktörer med flera ingå och klustret ska bidra till effektiv kunskapsöverföring, nätverksbyggande och informationsspridning. I Sverige organiseras innovationskluster med fokus på energieffektivisering av Energimyndigheten. Energimyndigheten har gett Föreningen Svensk Sjöfarts dotterbolag i uppdrag att etablera ett innovationskluster med fokus på energieffektivisering inom rederinäringen och beviljat driftsstöd om upp till 50% av kostnaderna. Projektet "innovationskluster för energieffektiv rederinäring" genomförs inom Energimyndighetens FoU-program Energieffektivisering i transportsektorn under och den första fasen löper till 2017-12-31.
 

- Det finns ett starkt engagemang för energieffektiviseringsfrågorna inom rederinäringen, vilket grundas både en ambition om att minska sjöfartens miljö- och klimatpåverkan, en vilja att öka svensk välfärd och en vilja att stärka såväl rederinäringen som svensk industris konkurrenskraft. Energieffektivisering kallas ibland för det femte bränslet - inget bränsle är billigare eller har lägre miljöpåverkan än det bränslet som inte förbrukas. Samtidigt som olika lösningar utvecklas, implementeras och utvärderas hos olika aktörer inom sjöfarten tyder mycket på att spridning av resultat och kunskap sker långsamt. Genom att samordna och koordinera arbetet inom ett innovationskluster där kan spridningen av erfarenheter av olika lösningar snabbare ske, samtidigt som gemensamma behov av vidare utveckling och forskning kan identifieras, säger Suzanne Green på Sweship Energy.
 
Det samarbete med Chalmers tekniska högskola som är etablerat, bland annat med forskningsrådgivare och industridoktorand, utgör en grund för att bygga vidare på närmare samarbete mellan akademi och industri. Samtidigt finns ett tydligt behov för mötesplats där rederier kan utbyta erfarenheter i förtroende och nära samarbete. Genom att sprida lösningar och formulera gemensamma behov att föra vidare till andra aktörer kan samhällsnyttan och -relevansen med forskning och innovation öka. Det första steget inom innovationsklustret avses därför vara att bjuda in samtliga rederier inom Föreningen Svensk Sjöfart till en kickoff för ett rederinätverk med fokus på energieffektiv sjöfart för att diskutera möjligheten att etablera ett rederinätverk. 

Vill du veta mer?

Suzanne Green

Projektkoordinator
+46 (0)70-7210826
suzanne.green [at] sweship.se