Nyheter

Under 2016 har svensk rederinäring tagit ett unikt steg för att i samverkan nå en mer energieffektiv fartygsdrift genom bildandet av ett nätverk där experter från olika rederier utbyter erfarenheter, skapar kunskap och identifierar gemensamma frågeställningar och lösningar.

Det som för många bara är en dröm, om att hitta samarbetsformer över organisationsgränserna för att tillsammans uppnå större resultat, är inom energieffektivsiering av fartyg idag en verklighet!

Den 6 december träffades representanter från svenska rederier för årets sista möte inom Sweship Energys nätverk. Likt vid årets föregående möten behandlades såväl operationella som tekniska lösningar och diskussionerna var både breda och spetsiga. Nätverksmötena arrangeras kvartalsvis och vid varje möte står ett rederi som värd och leder mötet. Detta möte avhölls hos Stena Line och vid årets tidigare möten har Wallenius Marine, Furetank och Tärntank stått värdar. 

Bakgrunden till hela samarbetet är en gemensam ambition att nå en energieffektiv fartygsdrift. Redan 2012, på ett medlemsmöte inom Föreningen Svensk Sjöfart, slog rederinäringen fast att samarbete inom energieffektivitet är vägen framåt. Initiativet till att börja samarbeta kring energieffektiviseringsfrågor kom på så sätt ”bottom-up” från industrin som etablerade plattformen Sweship Energy, med stöd av Sjöfartsverket, Energimyndigheten, Föreningen Svensk Sjöfart och Chalmers Tekniska Högskola vid sidan om det engagemang och de investeringar som rederierna själva gjort. En del av verksamheten inom plattformen är nätverket för fördjupat samarbete i innovationsklusterform vilket Energimyndigheten beslutat att medfinansiera. 

Kick-off för nätverkssamarbetet avhölls i februari 2016 och sedan dess har arbetet gått vidare i en rasande fart. Gemensamma förväntningar och samarbetsformer har fastställts inom nätverket och samarbetet fokuserar initialt på ett antal tydligt definierade områden där stora resultat kan nås. Ett av de uttalade målen är även att inom nätverket identifiera de frågeställningar och problem som behöver adresseras i samverkan med akademin där flera forsknings- och innovationsprojekt har etablerats för att finna lösningar. De enskilda rederierna inom nätverket implementerar och utvärderar innovativa tekniker, både med resultat som överträffat förväntan och där erfarenheten visar att vidare utveckling är nödvändig. En intressant lärdom inom nätverket är att rederier av olika storlek, inom olika segment och med skilda fartygstyper, trots till synes stora skillnader har mycket att utveckla och lära genom att samarbeta. När ett rederi testar en lösning eller en leverantör och delar erfarenheter samtidigt som ett annat rederi testar en annan lösning eller leverantör blir den totala erfarenhetsbanken långt mycket större än om varje rederi skulle arbeta arbetade för sig.

Vid mötet den 6 december låg huvudsakligt fokus på två ämnen; Energiledningssystem och Energikartläggning. Inom Energiledningssystem presenterade rederierna erfarenheter av hur systematiskt energiledningsarbete kan läggas upp och vilka resultat som kan nås. Denna typ av erfarenhetsutbyte är en av hörnstenarna i nätverksarbetet där kunskap, gjorda lärdomar och inspiration delas. Här sprids även industrins erfarenheter av samverkan med akademi och samhälle rörande energieffektiv fartgysdrift. 

Inom Energikartläggning bedriver Sweship Energy ett projekt, med stöd av Sjöfartsverket, för att utveckla en modell för energikartläggning av sjöfarten. Den första versionen av modellen presenterades och diskuterades med stort intresse. För nätverkets medlemmar är frågan av intresse, inte bara för de rederier som omfattas av Lagen om energikartläggning i stora företag utan även för rederier som klassas som små- och medelstora företag är energieffektivisering en central fråga. Genom att tillsammans utveckla en användbar modell kan trösklarna för systematiskt energieffektiviseringsarbete minskas för alla svenska rederier.

Inom nätverket har ett nära samarbete mellan rederier som vart och ett är i absolut världsklass inom energieffektivitet utvecklats, med den gemensamma ambitionen att genom samarbete där best practice identifieras och delas höja kompetensen inom hela rederinäringen och nå resultat med stor samhällsnytta snabbare än om varje rederi arbetade för sig. Vid en internationell utblick är detta samarbete närmast unikt. Samarbete och förtroende emellan rederierna är en unik nyckelfaktor för att nå resultat, samtidigt som det finns en stor öppenhet och rederier som är intresserade av att delta och bidra till gemensamma resultat är välkomnas varmt.

Vill du veta mer?

Suzanne Green

Projektkoordinator
+46 (0)70-7210826
suzanne.green [at] sweship.se