Nyheter

Energimyndigheten har beslutat att stödja ett tvåårigt deomstrationsprojekt för utbildningar baserade på gjorda erfarenheter ombord och analyserade driftsvärden under 20 månader. 

Sveriges Redareförening har ansökt till Energimyndigheten om medfinansiering för att uppnå en kraftig energibesparing. Oaktat val av bränsle är effektiva operationer ombord en nyckel för minskning av energiförbrukning och därigenom minskning av sjöfartens miljöpåverkan. Energimyndigheten har fattat det mycket glädjande beslutet att stödja projektet under 20 månader.

Genom den finansiering som Energimyndigheten beslutat om möjliggörs utveckling av workshops med inriktning mot erfarenhetsutbyte mellan ombordpersonal. Under projekttiden kommer flera provworkshops att genomföra, med inriktning på olika områden. Inom projektet genomförs även experimentell utveckling och demonstrationer ombord på fartygen. 

Målen är att den nya kunskap som genereras kommer att få genomslag i hela handelsflottan och leda till reducerad energianvändning. Genom Energimyndighetens stöd skapas reella möjligheter att uppnå detta.